scatt-database |AR10 - Prikhodtchenko Konstantin (1998-12-23)BackInfo