scatt-database |AR10 - Prikhodtchenko Konstantin (2001-02-08)BackInfo