scatt-database |SBR50 - Botchkarev Vyatcheslav (1997-04-15)BackInfo