scatt-database |SBR50 - Botchkarev Vyatcheslav (1997-03-01)BackInfo